Aktualizace Strategického rámce MAP

6. 9.

Byla zahájena aktualizace Strategického rámce MAP. Cílem tohoto šetření je identifikovat oblasti vyžadující potřebu investic v oblasti vzdělávání řešené v rámci přípravy MAP. Proto prosím přidávejte nové projektové záměry nebo aktualizujte ty stávající prostřednictvím tlačítka Vstup do dotazníku. Při aktualizaci prosím uveďte, který konkrétní projekt ve stávajícícm Strategickém rámci chcete aktualizovat. Směrodatné pak budou Vámi nyní zadané hodnoty a informace.

Vstup do dotazníku
14. 9.

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a duševní hygiena

Duševní hygiena: sebepoznání jako cesta zvyšování osobnostních a profesních kompetencí.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky, kteří mají zájem seznámit se se základy duševní hygieny a psychologie stresu.

Těžiště semináře bude, kromě krátkého úvodního teoretického seznámení s problematikou, spočívat především v praktickém nácviku. Účastníkům semináře budou představeny techniky a metody vedoucí k hlubšímu sebepoznání a seberozvoji prostřednictvím sebezkušenosti a zážitku.

Termín konání: 4. 10. 2017, 14:00 – 17:00 h

Místo konání: DDM Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8

Pro účastníky zdarma.

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit.

Pozvánka a podrobnější informace zde.

14. 9.

Kvalitní škola

Cílem dvoudenního pracovního semináře bude sdílení zkušeností v oblasti řízení, budování efektivnějšího systému komunikace a přenosu systémových změn ve školské problematiky s ohledem na předškolní i základní vzdělávání. V průběhu semináře zazní několik zajímavých přednášek, včetně ČŠI Praha – Kvalitní škola 21. (viz předběžný program).

Ubytování a stravování bude hrazeno z projektu.


Termín konání: 12. - 13. 10. 2017

Místo konání: Relax centrum Kolštejn

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit.

Pozvánka a podrobnější informace zde.

Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cíle

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity